contesttant
download 

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่
MISS TIFFANY’S UNIVERSE 2017

ตารางการจัดการประกวด Miss Tiffany's Universe 2017


รายงานตัวและคัดเลือกรอบแรก

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 (Muang Thai Gmm Live House @ Central World 10.00น. เป็นต้นไป)

เก็บตัวและทำกิจกรรมการประกวด Miss Tiffany's Universe 2017

เดือน มิถุนายน 2560 ( กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา )

Miss Tiffany's Universe 2017 รอบชิงชนะเลิศ ณ โรงละครทิฟฟานี่โชว์ พัทยา

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560วันที่สมัคร : *
ชื่อ- นามสกุล (ตามบัตรประชาชน) : *
Name – Surname (as in an identification) : *
ชื่อ- นามสกุล (สำหรับใช้ในการประกวด) : *
Stage Name : *
ชื่อเล่น : *
อายุ : ปี*
วัน/เดือน/ปีเกิด
อาชีพ : *
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก : *
จังหวัด : *
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ : *
E-mail Address: *
  ส่วนสูง : เซนติเมตร *
  น้ำหนัก : กิโลกรัม *
สัดส่วน อก : นิ้ว *
เอว : นิ้ว *
  สะโพก : นิ้ว *
การศึกษาสูงสุด : *
ความสามารถพิเศษ : *
ความสามารถทางด้านภาษา : *
งานอดิเรก: *
### ไฟล์ที่อัพโหลดต้องมีขนาดไม่เกิน 5M ###
รูปถ่ายหน้าตรง (แต่งหน้าธรรมชาติ) :
รูปถ่ายครึ่งตัว (แต่งหน้าธรรมชาติ) :
รูปถ่ายเต็มตัว (แต่งหน้าธรรมชาติ) :
เอกสารการชำระค่าสมัคร:
สำเนาบัตรประชาชน :
วุฒิการศึกษา :
 

คุณสมบัติและหลักฐานที่ใช้สำหรับผู้สมัครเข้าประกวด Miss Tiffany’s Universe 2017

1.เพศชาย อายุ 18 – 25 ปีบริบูรณ์ในปีพ.ศ. 2560 และไม่มีความผิดทางอาญา
2. สำเนา บัตรประชาชน(เกิดภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542) ***แนบไฟล์มาในระบบรับสมัครออนไลน์***
3. สำเนา วุฒิการศึกษา ***แนบไฟล์มาในระบบรับสมัครออนไลน์***
4. หนังสือ ยินยอมจากผู้ ปกครอง ( กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 20 ปี )

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ระบุ ข้างต้นเป็น ความจริงทุก ประการ และข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในการเข้าร่วมประกวด Miss Tiffany's Universe 2017 ดัง ต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีจ่ายเงินค่าสมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวด Miss Tiffany’s Universe 2017 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยบริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยาจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้กับผู้สมัคร ไม่ว่าท่านจะได้รับตำแหน่งหรือไม่จากการประกวดในครั้งนี้

2. ข้าพเจ้ายินดีจะปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ในการเข้าร่วมประกวดซึ่งกำหนดโดยกองประกวด บริษัท ทิฟฟานี่โชว์พัทยา จำกัด หากฝ่าฝืน หรือกระทำผิดกฎ หรือระเบียบในระหว่างการเข้าร่วมประกวด ข้าพเจ้ายินยอมให้กองประกวดปลดออกจากการประกวดโดยไม่เรียกร้องค่าชดใช้ใดๆทั้งสิ้น

3. ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในระหว่างการประกวดโดยไม่มีเงื่อนไข และพร้อมให้ความร่วมมือในทุกๆด้านกับกองประกวด เพื่อให้การประกวดดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และราบรื่น

4. ข้าพเจ้าจะยอมรับผลการตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินการประกวด Miss Tiffany’s Universe โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ไม่ว่าข้าพเจ้าจะได้รับตำแหน่งหรือไม่ก็ตาม

5. การปฏิบัติการหรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการประกวด ได้รับความเสื่อมเสีย หรือเสียหาย หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประกวดรวมถึง ขัดต่อศีลธรรมอันดี หากเกิดขึ้นจากการกระทำของข้าพเจ้าในระหว่างการประกวด ข้าพเจ้ายินยอมถูกปลดออกจากการประกวดโดยไม่ติดใจเรียกร้อง ค่าชดเชย หรือเงินค่าสมัครคืนแต่อย่างใด และยินดีชดใช้ความเสียหายดังกล่าวตามเหตุอันควร

เงื่อนไขการประกวดหากท่านได้รับตำแหน่ง MISS TIFFANY’S UNIVERSE 2017

1. ผู้สมัครเข้าประกวดซึ่งได้รับตำแหน่ง MISS TIFFANY’S UNIVERSE ยินยอมที่จะเข้าร่วมการประกวด MISS INTERNATIONAL QUEEN ด้วยความสมัครใจ โดยการจัดส่งของ บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด และจะไม่หยิบยกเหตุผลส่วนตัวทั้งทางครอบครัวและทางสังคมขึ้นเป็นข้อกล่าวอ้างเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหรือไม่เข้าร่วมการประกวด MISS INTERNATIONAL QUEEN โดยการจัดส่งของ บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด และจะต้องปฏิบัติตามสัญญาของการเข้าร่วมประกวด MISS INTERNATIONAL QUEEN นั้นด้วย

2. ผู้สมัครเข้าประกวดให้สัญญาว่าเมื่อได้รับตำแหน่งจากการเข้าประกวด MISS TIFFANY’S UNIVERSE หรือจากการได้รับตำแหน่ง MISS INTERNATIONAL QUEEN ผู้สมัครจะต้องอยู่ภายใต้การจัดการของ บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด หรือผู้ที่บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้จัดการ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับตำแหน่งจนถึงวันอำลาตำแหน่งในปีถัดไป

3. ผู้สมัครเข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่ง จะต้องร่วมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด โดยบริษัทฯ จะจัดที่พัก อาหาร เครื่องแต่งกาย ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรในการร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยผู้สมัครจะต้องไม่ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร

4. ผู้สมัครเข้าประกวดให้สัญญาว่า หากได้รับตำแหน่ง MISS TIFFANY’S UNIVERSE หรือ MISS INTERNATIONAL QUEEN ผู้สมัครจะไม่ทำหน้าที่ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจประเภทเดียวกันกับ บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด ภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง

5. ผู้สมัครเข้าประกวดให้สัญญาว่า หากได้รับตำแหน่งตามข้อ 4. แล้ว ผู้สมัครเข้าประกวดจะประพฤติปฏิบัติตนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของตำแหน่งนี้ และจะปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด ในเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ

6. ผู้สมัครเข้าประกวดให้สัญญาว่า หากได้รับตำแหน่งตามข้อ 4. แล้ว ผู้สมัครเข้าประกวดจะไม่เข้าประกวดสาวประเภทสองกับสถานที่อื่นใด
ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดจากการประกวดของบริษัทฯ เว้นแต่บริษัทฯ จะยินยอมเป็นหนังสือ หรือบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเข้าประกวดเอง

7. ผู้สมัครเข้าประกวดให้สัญญาว่า หากได้รับตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดจากการประกวดของบริษัทฯ
ในครั้งนี้ผู้สมัครเข้าประกวดจะมาร่วมงานในการจัดการประกวดครั้งต่อไปและผู้ที่ได้รับตำแหน่ง MISS TIFFANY’S UNIVERSE
จะต้องมาทำหน้าที่มอบตำแหน่งให้กับผู้เข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่งใหม่ในการประกวดของบริษัทฯ ในปีถัดไป

8. ผู้สมัครเข้าประกวดยืนยันให้คำมั่นว่า ผู้เข้าประกวดมีความเป็นอิสระไม่ปกปิดประวัติส่วนตัวและ
สามารถปรากฏตัวในสาธารณชนได้โดยเปิดเผยในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากบริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด

9. หากผู้เข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดของการประกวดในครั้งนี้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน
ผู้สมัครเข้าประกวดยินยอมที่จะสละตำแหน่งของผู้เข้าประกวดคืนให้กับบริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

ใบสมัครฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่าง บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด ผู้จัดการประกวด
กับผู้สมัครเข้าประกวดและถือว่าผู้สมัครเข้าประกวดได้เข้าใจสาระสำคัญฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน
หากผู้เข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดของการประกวด ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด
จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามที่สมควร หรือจะนำสัญญาฉบับนี้ฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ดังกล่าว

**หมายเหตุ : รายละเอียดการชำระเงินค่าสมัคร
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
สาขา พัทยา
ชื่อบัญชี บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 535-2-85820-6
ผู้สมัครต้องแนบใบ Pay In ค่าสมัครมาในระบบรับสมัครออนไลน์
 
 
 
Miss Tiffany's Universe   l   The Winner   l   The Contestants   l   About The Contestants   l   Sponsors   l   About Tiffany's   l  Contact Us
Copyright 1999-2007 Tiffany Show, Inc. All rights reserved.