contesttant
download 

การดำเนินงานจัดประกวด   วันและเวลาการประกวด   คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานในการสมัคร
ชุดที่ใช้ในการประกวด   สถานที่รับสมัครการประกวด   รางวัลการประกวด   สถานที่จัดประกวด

 


1. บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด ได้จัดประกวด AMAZING MISS TIFFANY CONTEST 1998 ขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดการประกวด MISS TIFFANY'S UNIVERSE ตั้งแต่ปี 1999 - 2014 ต่อเนื่องมาจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายดังที่เป็นข่าวปรากฏทั่วทุกมุมเมือง เพื่อจูงใจและย้อนรอยอดีตแห่งความประทับใจกลับมาอีกครั้งด้วยการจัดประกวด MISS TIFFANY'S UNIVERSE 2015 ขึ้น และเป็นการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องสืบไป
2. เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเมืองพัทยา
3. กิจกรรมซึ่งเป็นการสนับสนุนการแสดงออกในแนวทางที่ถูกต้องน่าชื่นชมของสาวประเภทสองในหลาย ๆ ด้าน การประกวด MISS TIFFANY'S UNIVERSE 2015 เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งทีเปิดโอกาสให้สาวประเภทสอง ได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างรายได้, โอกาสทางสังคมให้สาวประเภทสองต่อไปในอนาคต

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
2. เพื่อช่วยสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองพัทยาให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักมากขึ้น
3. เพื่อคัดเลือกสาวประเภทสองที่มีความงามและความสามารถ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด Miss International Queen 2015 ซึ่งจะจัดประกวดสาวประเภทสองระดับโลก ณ ประเทศไทย
4. เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดประกวดไปมอบให้กับสภากาชาดไทย ในโครงการ “คืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ปลอดเอดส์” ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุฯ
5. เพื่อสร้างความทัดเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม
6. เพื่อคัดเลือกทรัพยากรบุคคลที่สนใจในวิชาชีพศิลปการแสดงเข้ามาสู่วงการศิลปินมากขึ้น
7. เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกวดสาวประเภทสองให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ


  • อาคารโรงละคร ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา (สามารถจุผู้ชมได้ถึง 1,000 คน)
  • บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด เลขที่ 464 หมู่ 9 ถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260  • พิธีกรชาย ได้แก่ คุณภูวนาท คุนผลิน (คุณอั๋น)
  • พิธีกรหญิง ได้แก่ คุณพรหมพร ยูวะเวส (คุณเอิ๊ก)


  ที่นั่ง VIP ราคา 2,800 บาท
  ที่นั่ง Mezzanine ราคา 1,800 บาท

  รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา

1. กิจกรรมการประกวดช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งช่วยส่งเสริมการยอมรับเพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของบุคคลทุกเพศในสังคม
2. กิจกรรมการประกวดเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถแสดงออกถึงความรู้ ทักษะและความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ
3. กิจกรรมการประกวดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างรายได้เข้าประเทศและชุมชนท้องถิ่น
4. กิจกรรมการประกวดส่งเสริมให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนและระดับประเทศมากขึ้น
5. กิจกรรมการประกวดส่งเสริมให้ธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะในเมืองพัทยา เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างเม็ดเงินให้กลับคืนสู่สังคมประเทศไทย
หมายเหตุ
กิจกรรมการประกวดสาวประเภทสองที่ผ่านมา บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด มิได้มีจุดประสงค์ในการให้เยาวชนลอกเลียนแบบพฤติกรรมของสาวประเภทสองแต่อย่างใด ตรงกันข้ามบริษัทฯ หวังอยากจะให้สังคมไทยยอมรับสาวประเภทสอง และเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้แสดงออกในแนวทางที่ถูกต้อง
 
 
 
Miss Tiffany's Universe   l   The Winner   l   The Contestants   l   About The Contestants   l   Sponsors   l   About Tiffany's   l  Contact Us
Copyright 1999-2007 Tiffany Show, Inc. All rights reserved.